Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

vineri, 31 decembrie 2010

Un an mai aproape de Tine


La sfarsitul fiecarui an facem multe promisiuni, de care pe parcursul anului uitam, insa in acest sfarsit de an, imi fac o singura promisiune:
,, Vreau sa traiesc pentru Tine fara jumatati de masura, ci cu tot ce sunt: trup si suflet. Atacuri vor veni, ispite ma vor impresura,probleme ma vor apasa, dar nu ma lasa sa ma abat de la promisiunea pe care Ti-o fac astazi! Tu domnesti in veci de veci! "

joi, 30 decembrie 2010

Despre Iad

Recunosc ca nu prea e placut sa citesc majoritatea cartilor pe care le am de citit pentru examene. Momentan citesc Portret al artistului in tinerete de James Joyce si m-a mirat un pasaj peste care am dat, un pasaj care descria iadul. Cartea nu este nici pe departe una despre crestinism, dar are inserate si unele fragmente pe tema asta.

Nu stim in adevaratul sens al cuvantului cum este in iad si nici nu-mi doresc sa aflam personal despre el, insa unele elemente de baza ne sunt relevate in Biblie de catre Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Si acum sa revin la cartea lui James Joyce .. fragmentul pe care o sa-l redau mai jos face parte din aceasta carte si se potriveste in mare parte adevarului, insa intr-o forma mult mai detaliata. Nu intentionez sa sperii pe nimeni, dar prefer sa stiti adevarul, decat sa ne ascundem dupa deget. Este vorba de sufletul nemuritor al fiintei omenesti, deci este vital sa stim.
Stiu ca va urma un fragment relativ lung, dar sufletul tau merita cele 30 min.

,, Ele ( sufletele din iad ) zac cu întunecime, pentru că, amintiţi-vă, focul iadului nu dă lumină. După cum, la porunca lui Dumnezeu, flăcările cuptorului babilonian şi-au pierdut dogoarea, dar lumina nu, la fel, la porunca lui Dumnezeu, focul iadului, păstrîndu-şi întreagă cumplita arşiţă, arde de-a pururi în întuneric. într-o necontenită furtună de întuneric, de flăcări negre şi de fum negru de pucioasă arzătoare, sînt îngrămădite unele peste altele trupurile osîndiţilor, fără cea mai mică adiere de aer. Din toate pedepsele care s-au abătut asupra ţării Faraonilor, una singură, pedeapsa întunericului, s-a numit groaznică, întunericul iadului, menit să dăinuiască nu trei zile, ci în vecii vecilor, cum să-l numim atunci ?
Pucioasa, de asemenea, care arde acolo într-o atît de fabuloasă cantitate, umple iadul întreg cu duhoarea ei de neîndurat ; şi chiar şi trupurile osîndiţilor răspîndesc un atît de pestilenţial miros încît unul singur dintre ele ar fi de ajuns pentru a infecta lumea întreagă. Chiar şi aerul lumii noastre, acest element pur, începe a duhni şi devine de nerespirat cînd a stat multă vreme închis. Gîndiţi-vă dar ce trebuie să fie duhoarea aerului în iad ! Inchipuiţi-vă un cadavru putred şi în descompunere, care a zăcut multă vreme în mormînt putrezind şi descompunîndu-se, o masă gelatinoasă de stricăciune lichidă. Inchipuiţi-vă un asemenea cadavru dat pradă flăcărilor, înghiţit de focul pucioasei arzînde şi scoţînd din el aburii groşi, înăbuşitori, ai unei descompuneri dezgustătoare, scîrboase. Şi apoi, închipuiţi-vă această duhoare greţoasă înmulţită de un milion şi încă de un milion de ori prin milioanele peste milioanele de hoituri fetide învălmăşite în întunericul împuţit — un uriaş putregai uman în descompunere. lnchipuiţi- vă toate acestea şi veţi avea o idee despre scîrboşenia duhorii iadului.

Dar această duhoare, scîrboasă pe cît e, nu-i totuşi cel mai mare dintre chinurile cărora le sînt supuşi osîndiţii. Tortura focului este cea mai mare dintre acelea la care vreun tiran a supus cîndva pe semenii săi. Puneţi-vă o clipă degetul în flacăra luminării şi veţi simţi tortura focului. Insă focul nostru pămîntean a fost creat de Dumnezeu spre folosul omului, ca sa păstreze în el scânteia vieţii şi să-l ajute în meşteşugurile utile, pe cînd focul iadului e de altă natură şi a fost creat de Dumnezeu spre a-l pedepsi pe nepocăitul păcătos. De asemenea, focul nostru pamantesc se istoveşte mai curînd sau mai tîrziu, după cum arde, mai anevoie sau mai lesne, obiectul pe care-l atacă, încît isteţimea omenească a izbutit chiar să născocească preparate chimice pentru a-i frîna sau zădărnici acţiunea. Dar piatra de pucioasă care arde în iad e o substanţă menită anume să ardă în vecii vecilor cu nespusă furie. Mai mult decît atît, focul nostru pămîntean distruge în timp ce arde, încît dăinuieşte mai puţin cu cît e mai intens, dar focul iadului are proprietatea de a păstra ceea ce arde şi, cu toate că bîntuie o violenţă de neînchipuit, bîntuie de-a pururi.
Şi iarăşi, focul nostru de pe pămînt, oricît ar fi el de aprig sau de răspîndit, are totdeauna o extindere limitată ; dar iazul de foc din infern este fără de hotar, fără de ţărm şi fără de fund. Şi acest foc îngrozitor nu va chinui numai pe dinafară trupurile osîndiţilor, ci fiecare "intre acele suflete pierdute va fi un iad în sine, focul cel fără de hotar bîntuind cu furie chiar şi în măruntaiele sale. O, cît de îngrozitoare este soarta acelor ticăloase fiinţe !
Sîngele le sfîrîie şi le clocoteşte în vine, creierul le arde în ţeastă, inima dogoreşte şi crapă, maţele-s o adunătură roşie, încinsă, de terci arzător, ochii plăpînzi dogoresc asemenea unor bile în topire.
Şi totuşi, toate cîte le-am spus despre tăria şi felul şi nemărginirea acestui foc nu-s nimic pe lîngă intensitatea sa, intensitate ce-o are, fiind unealta aleasă de orînduirea divină pentru pedeapsa sufletului şi a trupului deopotrivă. E un foc care se revarsă de-a dreptul din mînîa lui Dumnezeu, lucrînd nu din propria-i putere, ci ca unealtă a dreptatii Divine.

După cum apele botezului curăţă sufletul o dată cu trupul, aşa şi flăcările pedepsitoare chinuie duhul o dată cu carnea. Fiece simţ al cărnii este chinuit şi totodată fiece simţire a sufletului : ochii cu întunecimea de nepătruns, nasul cu duhori puturoase, urechile cu zbierete şi urlete şi blesteme, gustul cu scîrboşenii, putreziciuni de lepră, înăbuşitoare murdării fără de nume, atingerea cu ţepuşe şi piroane în¬cinse, cu aprige limbi de flăcări. Şi prin feluritele chipuri ale simţurilor, sufletul nemuritor este torturat pe vecie în însăşi esenţa sa, în mijlocul leghelor peste leghe de văpăi dogoritoare, aprinse-n abis de maiestatea ofensată a Atotputernicului Dumnezeu şi înteţită, pînă la furie veşnic dăinuitoare şi veşnic crescîndă, de suflarea mîniei Prea înaltului Dumnezeu.
Gîndiţi-vă, în cele din urmă, că tortura acestei temniţe infernale e sporită de însăşi adunarea laolaltă a osîndiţilor. Pe pămînt, vecinătatea rea e atît de primejdioasă încît plantele, ca prin instinct, se retrag din preajma a tot ce poate fi ucigător sau păgubitor pentru ele. In iad, orice lege e răsturnată — nu există consideraţie pentru familie sau patrie, pentru legături sau relaţii. Osîndiţii urlă şi gem unul către altul, chinul şi furia fiindu-le sporite de prezenţa fiinţelor chinuite si furioase ca şi dînşii. Orice simţămînt de omenie este uitat. Urletele păcătoşilor în suferinţă umplu cele mai îndepărtate unghere ale vastului abis. Gurile osîndiţilor sînt pline de blasfemii împotriva lui Dumnezeu şi de ură pentru semenii lor în suferinţă şi de blesteme împotriva acelor suflete care le-au fost părtaşe în păcat. Furia si ura  ţîşnesc de pe buzele arse şi din gîtlejurile dureroase ale osîndiţilor din iad, cînd recunosc în tovarăşii lor de suferinţă pe aceia care i-au a.jutat şi i-au ispitit întru păcat, pe aceia ale căror vorbe au semănat prima sămînţă de gînduri păcătoase şi de viaţă păcătoasă în cugetele lor, pe aceia ale căror îndemnuri necuviincioase i-au dus către păcat, ai căror ochi i-au ispitit ? I-au ademenit a părăsi calea virtuţii.
Ei se îndreaptă către acei părtaşi întru păcat şi-i mustră amarnic şi-i blestemă. Dar rămîn neputincioşi şi fără de nădejde ; e prea tîr-ziu acum pentru pocăinţă.

Şi, în sfîrşit, gîndiţi-vă la groaznicul chin pentru acele suflete osîndite, suflete de ispititori cît şi de ispitiţi, gîndiţi-vă la chinul tovărăşiei diavolilor. Aceşti diavoli îi hărţuiesc pe osîndiţi în două chipuri : prin prezenţa lor şi prin mustrările lor. Nu ne putem imagina cît sînt de înspăimîntători aceşti diavoli.  Aceşti diavoli, odinioară îngeri frumoşi, au devenit la fel de respingători şi de hîzi pe cît erau odinioară de frumoşi. Ei batjocoresc şi suduie bietele suflete pe care le-au tîrît în distrugere. Ei, demonii odioşi, în infern sînt prefăcuţi în glasurile conştiinţei ; „De ce ai păcătuit ? De ce ţi-ai plecat urechile la ispitele unor prieteni ? De ce te-ai abătut de la obiceiurile tale pioase şi de la faptele tale bune ? De ce n-ai ocolit cu stăruinţă prilejurile de a păcătui ? De ce n-ai părăsit pe acel tovarăş ticălos ? De ce nu te-ai lăsat de acel nărav dezmăţat, de acea deprindere necurată ?Chiar şi după ce ai căzut întîia, ori a doua, ori a treia, ori a patra, ori a suta oară, de ce nu te-ai căit de ticăloşiile tale şi nu te-ai întors către Dumnezeu, care nu-ţi aştepta decît pocăinţa pentru a te izbăvi de păcate ? Acum, timpul pentru pocăinţă a trecut. Este timp, a fost timp, dar timp nu va mai fi ! A fost timp pentru a păcătui pe ascuns, pentru a te lăsa în voia trîndâviei şi a trufiei, pentru a jindui cele neîngăduite, pentru a te supune imboldurilor firii tale celei mai josnice, pentru a trăi ca dobitoacele cîmpului, ba mai ticălos decît dobitoacele cîmpului — căci ele, cel puţin, nu-s decît nişte brute şi n-au judecată care să le călăuzească —, timp a fost, dar timp nu va mai fi. Dumnezeu ţi-a vorbit cu atîtea şi atîtea glasuri, dar tu n-ai vrut să-l auzi.

Ne-am străduit, adică, să imaginăm cu simţurile minţii, în închipuirea noastră, caracterul mate­rial al acelui loc groaznic, al chinurilor fizice pe care toţi cei ce se află în iad le îndură. în seara aceasta vom considera cîteva clipe natura chinurilor morale din infern. 
Cea mai mare osîndă constă în aceea că în­ţelegerea omului este cu desăvîrşire lipsită de lumină divină, iar dragostea sa cu tenacitate în­depărtată de la bunătatea lui Dumnezeu. Dum­nezeu, amintiţi-vă, este o fiinţă nesfîrşit de bună, şi de aceea pierderea unei asemenea fiinţe este, fireşte, o pierdere nesfîrşit de dureroasa.
In viaţa aceasta nu avem o noţiune destul de limpede despre ce trebuie să însemne o ase­menea pierdere, însă osîndiţii din iad, spre şi mai marea lor osîndă, înţeleg pe deplin ceea ce au pierdut şi înţeleg că singuri şi pentru totdea­una şi-au pricinuit această pierdere, prin păca­tele lor. 
Cea de a doua durere care va sfîşia sufletele osîndiţilor în infern este durerea conştiinţei. Precum în trupurile moarte putreziciunea ză­misleşte viermi, aidoma, şi în sufletele celor le­pădaţi, se naşte din putreziciunea păcatului o necurmată remuşcare, boldul conştiinţei. Cum vor fierbe şi vor turba de mînie la gîndul că au pierdut fericirea cerească pentru noroiul lumii, pentru nişte bucăţi de  metal,  pentru onoruri vane, pentru tihne trupeşti, pentru o gîdilare a nervilor. Se vor căi cu adevărat , o tîrzie şi nerod­nică părere de rău pentru păcatele săvîrşite. Justiţia divină vrea cu tot dinadinsul ca înţele­gerea acestor bieţi păcătoşi să fie necontenit aţintită asupra păcatelor de care s-au făcut vinovaţi , îşi vor vedea păcatele în toată hidoşenia lor şi se vor căi — dar va fi prea tîrziu, şi atunci vor plînge asupra bunelor prilejuri pe care le-au trecut cu vederea. 

Conştiinţa are să spună : ,, Ai avut timp şi prilej pentru a te pocăi şi nu ai voit. Dumnezeu te-a chemat, te-a mustrat cu ameninţări, te-a rugat stăruitor să te înapoiezi la El. O, ce ruşine, ce jale ! Cîrmuitorul universului te ruga cu stăruinţă pe tine, făptură de lut, să-L iubeşti pe El, care te-a făcut. Nu. Tu n-ai vrut. Şi acum, chiar de-ar fi să scalzi tot iadul cu lacrimile tale, dacă ai mai putea plînge, tot acel lac de lacrimi po­căite nu ţi-ar dobîndi ce ţi-ar ji dobîndit în timpul vieţii tale trecătoare o singură lacrimă vărsată întru sinceră pocăinţă. Implori acum o clipă de viaţă pămîntească în care să te poţi pocăi: în van. Timpul acela a trecut pe vecie. "

Următoarea suferinţă morală căreia îi sînt supuşi osîndiţii este aceea a întinderii chinului. Omul, în viaţa sa pămîntească, deşi e în stare a suferi multe rele, nu e în stare a le suferi pe toate o dată, întrucît un rău îl potoleşte şi îl oombate pe un altul, după cum adesea un venin lucrează împotriva altuia. In iad, dimpotrivă, o tortură, în loc de a combate pe alta, îi sporeşte puterea, şi mai mult decît atît : puterile lăun­trice, fiind mai desăvîrşite ca simţurile din afară, sînt şi mai apte de-a suferi. In contradicţie cu această suferinţă de du­rată şi totuşi coexistînd cu ea, e durerea prin intensitate.Nu se află antidoturi sau leacuri de nici un fel care să domolească sau să aline cîtuşi de puţin suferinţele din iad. Iadul este centrul tuturor sufe­rinţelor şi, după cum ştiţi, toate cele sînt mai in­tense în centrul lor decît în punctele lor mai îndepărtate. Ba dimpotri­vă, lucrurile bune în sinea lor devin rele în iad. 
Ultimul chin, care pune vîrf tuturor chinurilor acelui loc îngrozitor, este veşnicia iadului. Veş­nicie ! O, vorbă cumplită, înfiorătoare ! Veşni­cie ! Care cuget omenesc o poate înţelege ? Şi nu uitaţi, e o veşnicie de durere. Chiar dacă suferinţele din iad nu ar fi atît de îngrozitoare pe cît sînt, ele tot ar deveni nesfîrşite, căci sînt menite a dăinui necontenit. Dar dăinuind veş­nic, sînt totodată, precum ştiţi, intolerabil de intense, insuportabil de răspîndite. Să înduri veşnic chiar şi numai înţepătura unei insecte ar fi un chin îngrozitor. Ce trebuie să fie, atunci, să înduri multiplele chinuri ale infernului pe vecie ? Pe vecie ! Pe toată veşnicia ! Nu un an sau un veac, ci pe vecie. încercaţi să vă închi­puiţi groaznicul înţeles al acestui lucru. Aţi vă­zut adesea nisipul pe ţărmul mării. Cît sînt de mărunte subţirele-i fire ! 

Unui sfînt  îi fu cîndva îngăduită o viziune a infernului. I se părea că stă în mijlocul unei săli mari, întune­coase şi tăcute, în care nu se auzea nimic afară de ticăitul unui orologiu mare. Ticăitul nu con­tenea o clipă şi i se părea că ticăitul suna ase­menea unei necontenite repetări a cuvintelor : mereu, nicicînd, — mereu, nicicînd. Mereu în iad, nicicînd în cer ; mereu alungat din faţa lui Dumnezeu, nicicînd bucurîndu-te de preaferi­cita viziune ; mereu devorat de flăcări, ros de insecte scîrboase, străpuns de cuie înroşite în foc, nicicînd iertat de aceste chinuri ; mereu să te mustre conştiinţa, să te facă să turbezi amintirea, nicicînd să nu scapi; mereu să bles­temi şi să ocărăşti pe scîrnavii diavoli ce se bucură vrăjmăşeşte de mizeria celor amăgiţi de dînşii, nicicînd să nu vezi mijind veşmintele strălucitoare ale preafericitelor duhuri; mereu să strigi din prăpastia de foc către Dumnezeu, implorînd o clipă, o singură clipă de răgaz, în aceste suferinţe cumplite, nicicînd să nu dobîn-deşti, nici timp de o clipă, iertarea lui Dumne­zeu ; mereu să suferi, nicicînd să te bucuri ; mereu osîndit, nicicînd mîntuit; mereu, nici­cînd ; mereu nicicînd. O, ce pedeapsă îngrozitoare ! O veşnicie de chin nesfîrsit, de nesfîrşită tortură trupească şi sufletească, fără o rază de nădejde, fără o clipă de încetare ; o veşnicie de chin de-o intensitate nelimitată, de tortură ne­sfîrsit de diversă, de chin care întreţine veşnic ceea ce veşnic devoră, de groază care sfîşie sufletul în timp ce distruge carnea, o veşnicie din care fiece clipă în sine e o veşnicie de su­ferinţă. Aceasta-i pedeapsa îngrozitoare dată celor ce mor în păcat de moarte de către un Dumnezeu atotputernic şi drept. "

M-a uimit James Joyce de data asta .. a reusit sa redea o parte din groaza ce va fi in iad .. Poate ca in acest moment razi sau poate ca nu. Poate iti spui ca iadul nu exista si ca toate acestea sunt povesti. Dar lasa-ma sa te intreb ceva: cat de sigur esti? Esti 100% sigur ca nu te inseli? Pentru ca daca te inseli vei trai vesnic in locul de mai sus, departe de bunatatea lui Dumnezeu si aproape de mania Lui .. Gandeste-te. Esti mult prea important ca sa nu o faci .. duminică, 26 decembrie 2010

Pe sub poduri ..

Vroiam de mult timp sa citesc aceasta carte si ma bucur ca in sfarsit am avut ocazia. Este una din cele mai bune carti pe care le-am citit vreodata.

M-a ajutat sa privesc, din alt unghi, viata de crestin.
 M-a facut sa inteleg, mai bine ca niciodata, ca a fi crestin inseamna, mai presus de toate, a implini Cuvantul lui Dumnezeu. Teoretic cu totii stim asta, dar practic putini au inteles acest adevar.
Suntem toba de Biblie, insa cand vine vorba a pune in practica ce stim, in orice imprejurare, mai greu o facem.

Ii multumesc lui Dumnezeu ca mi-a vorbit intr-un mod atat de limpede si ma rog sa nu fiu niciodata un crestin de suprafata, ci oamenii sa-l vada pe Isus Hrisos in mine.

vineri, 24 decembrie 2010

Iubirea Ta


Iubirea ta  de Nichita Daniela 

Cum as putea sa iti descriu iubirea,
Mantuitorul meu venit din cer?
Ai parasit si slava si marirea,
Purtat de mila celor care pier.

Prea pacatosi la Tine a ajunge,
Prea rai pentru a sta-n prezenta Ta,
Ne astepta un foc ce nu se stinge,
Un chin cumplit si vesnic ne-astepta.

Cerul intreg de ingeri Te-adora,
Dar Tu, plangeai de dorul meu nespus.
O jertfa salvatoare se cerea
Si ai ales sa vii sa mori, Isus.

Slavesc nasterea Ta pe-acest pamant
De jale, de noroi si de pacat
Si-ti multumesc, ca pana la mormant
Ti-ai purtat crucea grea si m-ai salvat.

Iti multumesc, ca ochii mi-ai deschis
Sa cred in Tine, sa ma pocaiesc.
Cum as putea sa-ti rasplatesc, Isus?
Ajuta-ma la fel sa Te iubesc!

Amin.

sâmbătă, 11 decembrie 2010

Condamnare la moarte prin spanzuratoare a Asiei Bibi

Azi dimineata, deschizand televizorul pe un canal de stiri, am aflat despre un caz cutremurator care a devenit foarte mediatizat la nivel international. Este cazul unei crestine din Pakistan, Asia Bibi. Despre ce este vorba, in fapt? Anul trecut, in Pakistan a intrat in vigoare o lege foarte controversata, care condamna orice actiune care ar fi interpretata ca posibila jignire la adresa profetului Mohamed. Orice persoana implicata in asa ceva, trebuie adusa in fata justitiei. Teoretic. Pentru ca in practica, justitia e doar o forma institutionalizata a modului de a rezolva problemele in societatea pakistaneza. Asadar, condamnarea la moarte e ceva aproape inevitabil, mai ales la presiunea care se exercita asupra juratilor.

Totul a pornit de la o petitie venita din partea a 400 de femei musulmane care lucrau pe un camp agricol impreuna cu Asia Bibi. La acuzatiile colegelor de genul “crestinismul este o religie de necredinciosi”, ea a raspuns ca “aceasta este adevarata religie, crestinismul”. Dupa aceste vorbe, barbatii din zona au agresat-o cateva zile mai tarziu, iar copiii sai au fost maltratati. Femeia condamnata se apara, spunand despre colegele de serviciu ca ele au fost cele care au provocat incidentul. Se pare ca acestea au trimis-o dupa apa, iar cand ea s-a intors colegele au refuzat sa bea din recipientul adus, pe motiv ca, inainte de casatorie, Asia a fost de religie crestina, adica “necurata”.
Dupa un proces obositor si foarte intens mediatizat, care a durat aproximativ un an de zile, Asia Bibi a primit condamnarea la moarte prin spanzuratoare. In pakistan, executiile de acest gen, sunt facute in locuri publice. Organizatiile internationale care apara drepturile crestinilor au luat atitudine in acest caz, dar se pare ca aceasta femeie, mama a cinci copii, are o soarta foarte nesigura. Pe de o parte, agentiile crestina spera ca Asia va fi amnistiata de presedintele pakistanez. Pe de alta parte, insa, în timpul unei slujbe la cea mai mare moschee din Peshawar, imamul Maulana Yousuf Qureshi a facut o oferta de 6000 $ persoanei care o va ucide pe Asia Bibi, indiferent de hotararea tribunalului. De asemenea, el a amenintat guvernul sa nu modifice sau sa abroge legile privind blasfemia, “care asigura protectie la sfintenia sfantului profet Mohamed”. Qureshi a amenintat ca, daca judecatorul instantei de apel o va elibera pe Asia Bibi, extremistii musulmani il vor ucide si pe acesta.
Va rugam sa continuati sa va rugati pentru siguranta si protectia Asiei Bibi, a familiei ei si a tuturor crestinilor din Pakistan! Sa mulţumim Domnului pentru disponibilitatea lui Shahbaz Bhatti de a vorbi public in apararea Asiei. Rugati-va ca Domnul sa foloseasca acest caz pentru a abroga legile privind blasfemia, si pentru a opri cruzimile musulmanilor pakistanezi!
Daca puteti sa va rugati, sa scrieti pe blogul vostru acest caz, sa provocati crestinii sa se roage pentru Asia in orice alt mod posibil, va rog sa o faceti! Eu sau unul dintre voi am putea fi in locul ei. Facem parte din acest razboi, in care islamul vrea sa-i elimine pe toti urmasii lui Isus. Si intotdeauna in istorie, au facut-o cu sabia. Totusi, nu va lasati intimidati de cruzime. Isus ne-a incurajat sa ne bucuram atunci cand suferim pe nedrept, pentru Numele Lui. Haideti deci sa fim uniti si sa sustinem cauza Asiei Bibi la orice nivel putem sa o facem!
[Pentru mai multe informatii, vizitati The Voice of the Martyrs sau The Telegraph]

marți, 7 decembrie 2010

Tu ce decizi?

Dumnezeu ne iubeste! Cu totii stim asta, cu totii credem ca stim cat de mult ne iubeste Dumnezeu. Dar te-ai gandit vreodata cat de mareata este iubirea Lui? Unul din momentele cand am inteles mai mult iubirea Lui fata de mine a fost dupa ce am gresit cu ceva foarte grav in opinia mea, desi in ochii lui Dumnezeu toate pacatele au aceeasi grad. Vina ma apasa zi si noapte si ma simteam ca fiind la pamant. In acele momente m-am gandit: " Iata cum ma simt eu dupa un pacat, nu-mi pot imagina cat de mult l-au apasat pacatele mele pe Isus .. oh .. dar, nu au fost doar ale mele, ci ale INTREGII OMENIRI; toti oamenii care au existat si vor exista vreodata, toata vina pacatului lor a apasat pe o singura persoana: Isus Hristos.. " Cu mintea umana nu putem percepe pe deplin imensitatea durerii, insa ne putem imagina cat de greu i-a fost spiritual vorbind. Nu uitam desigur de ranile fizice ingrozitoare prin care a trecut..

Toate acestea pentru ce? Pentru ca tu si eu sa avem o sansa de salvare .. Intelegi tu acum cat de mare este iubirea lui Dumnezeu pentru tine, de a trecut prin toate acestea doar de dragul tau si al meu? Iubirea lui Dumnezeu pentru noi este nemarginita! Cum il putem face fericit pe Cel ce ne iubeste atat de mult? Predandu-ne in totalitate Lui! Este un pret prea mare in comparatie cu pretul platit de El pentru tine .. ? Tu decizi!

luni, 22 noiembrie 2010

Total dependenti de Dumnezeu

In ultimul timp am inceput sa fiu din ce in ce mai constienta de dependenta mea de Dumnezeu si nu numai a mea, ci a fiecarui om de pe acest Pamant. Suntem atat de ocupati cu problemele si situatiile pe care le intampinam zi de zi, incat uitam ca suntem oameni, uitam ca odata vom pleca de aici si uitam cat de fragili suntem. Fara sa vrem uitam ca moartea exista si traim de parca am trai vesnic aici. Si dintr-o data ni se intampla ceva prin care Dumnezeu ne reaminteste cine suntem si cat de dependenti suntem de El.

Voi mentiona doua intamplari recente care m-au adus rapid cu picioarele pe pamant. In prima ma aflam la mare impreuna cu parintii si s-a intamplat ca, fara sa-mi dau seama, sa ajung in larg, doar cu o saltea si nestiind sa inot. Nu am mai simtit nimic sub picioare si am intrat in panica. Eram prea departe sa ma auda cineva si plaja era si pustie. Atunci mi-am realizat micimea inca o data. Ma vedeam asa cum eram, o fiinta neinsemnata in comparatie cu imensa mare si inaltul munte si mai ales in comparatie cu Dumnezeu. M-am rugat sa ajung teafara pe plaja si Dumnezeu m-a ajutat sa va pot povesti acum cele intamplate. A doua intamplare, traita in diverse contexte dar mereu aceeasi, este in legatura cu bunica mea. De cate ori ii este foarte rau ma simt total neajutorata pentru ca realizez ca sunt neputincioasa si nu pot face nimic pentru a o salva.

Totul sta in mana lui Dumnezeu si atunci realizez inca o data, cat de dependenti suntem noi oamenii de Dumnezeu. Pentru a putea trai avem nevoie de oxigen, apa, hrana si protectie de diverse feluri; fara acestea suntem morti. Ce am vrut sa scot in evidenta relatand din ceva din experienta mea? Noi suntem total dependenti de Domnul nostru si nu suntem nimic fara El. ,, .. despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. " Ioan 15:5Nothing Without You Lyrics
Artist(Band):Bebo Norman
Take these hands and lift them up
For I have not the strength to praise You near enough
See I have nothing, I have nothing without You

Take my voice and pour it out
Let it sing the songs of mercy I have found
For I have nothing, I have nothing without You

Chorus:
All my soul needs
Is all Your love to cover me
So all the world will see
That I have nothing without You

Take my body and build it up
May it be broken as an offering of love
For I have nothing, I have nothing without You

All my soul needs
Is all Your love to cover me
So all the world will see
That I have nothing
But I love You

With all my heart
With all my soul
With all my mind
With all the strength that I can find

Take my time here on this earth
And let it glorify all that You are worth
For I am nothing,
I am nothing without You

sâmbătă, 13 noiembrie 2010

Impresii dupa concertul cu Michael W. Smith


Ieri, am participat la concertul cu Michael W. Smith. Azi m-au intrebat multi cum a fost, asa ca am hotarat sa fac o postare cu toate detaliile necesare. Dupa cum probabil stiti, concertul s-a tinut in Sala Sporturilor Brasov. Toata aceasta experienta a avut si avantaje si dezavantaje. Un dezavantaj a fost ca, fiind o sala de sport si destul de mica, nu a avut acustica necesara pentru a se auzi bine concertul. Sunetul s-a auzit foarte tare si primele cantece nu le-am putut intelege. Desi am sa prezint si cateva dezavantaje nu as dori sa dau impresia ca nu am fost multumita de concert sau de organizatorii lui. Mentionez ca apreciez, in mod deosebit, munca celor care au facut tot posibilul ca Michael sa poata canta in Romania. S-a vazut in organizare ca si-au dat silinta ca totul sa iasa bine.

Un alt dezavantaj, creat de mine, a fost ca am avut nu prea buna inspiratie sa ma asez langa boxe, deci am auzit fiecare cantec in cel mai tare mod posibil. Dorinta mea a fost sa stau cat mai aproape de scena sa pot vedea mai bine si acesta a fost un avantaj vizibil. Desi nu am avut un aparat profesionist am reusit sa fac ceva poze acceptabile, fiind la o distanta relativ mica de scena.
Un prim avantaj este insusi concertul, intrucat l-am auzit pentru prima oara live pe Michael W. Smith. M-am bucurat m-ai ales la cantecul Majesty, unde instrumentele se auzeau mai putin si vocea lui si a participantilor mai mult. E minunat sa vezi sute de persoane laudandu-L pe Dumnezeu! Am apreciat in mod deosebit mini discursul tinut de Michael: cuvinte simple, dar pline de putere.

Pentru un alt avantaj trebuie sa rementionez buna organizare si munca depusa de cei din Brasov si nu numai. Dumnezeu sa ii binecuvanteze. Totul a mers bine si i-am auzit pe cei care au fost, ca le-a placut mult concertul. Cu siguranta in urmatoarele 2 saptamani vor exista multe postari pe bloguri cu privire la acest concert.

Cu ocazia acestui concert, m-am bucurat de un alt mare avantaj: mi-am revazut prietenii din diverse orase ale tarii, prieteni cu care ma intalnesc rar datorita distantei. Ei sunt ca o familie pentru mine, familia Torent Crestin. Am organizat impreuna o iesire la o pizzerie in Brasov si m-am bucurat sa-i am alaturi. A fost o dubla binecuvantare din partea lui Dumnezeu sa pot merge si la concert si sa ma pot vedea si cu ei. Asa as putea spune, in linii mari, ce am experimentat in data de 12 noiembrie 2010.
Iar Domnul s-a ingrijit de mine si la intoarcere, intrucat m-am intalnit, in multimea de oameni, cu prieteni dragi din Ploiesti, care au fost bucurosi sa ma ia cu ei la intoarcere. Asa am scapat de a merge noaptea singura pe tren.

Per total, a fost o seara deosebita, un cadou si o relaxare de care aveam mare nevoie. Binecuvantat sa fie Dumnezeu, care se ingrijeste de fiecare in parte, pentru ca ne iubeste cu o dragoste neconditionata, infinita si vesnica.

miercuri, 3 noiembrie 2010

Asteptand sa primesti unda verde de la Dumnezeu

Recent am fost intrebata de ce nu am prieten. Am raspuns ca Dumnezeu inca nu mi-a dat unda verde la nimeni. Apoi m-a intrebat de ce nu vreau sa am mai multi prieteni de-a lungul vietii, ca sa vad cum este si sa pot stii pe cine sa aleg in final. I-am raspuns ca ma pastrez pentru o persoana anume si ca tot ce am mai bun va fi pentru el si doar pentru el. Tot nu reusea sa inteleaga de ce fac aceasta alegere si de ce ,,risc". A fost si mai intrigata cand i-am spus ca nu numai ca ma pastrez doar pentru o persoana, dar si cu acea persoana nu am sa imi permit sarutul, decat dupa ce avem un legamant impreuna ( logodna, casatorie .. ). 

Stiu ca pentru majoritatea tinerilor, o asemenea decizie pare culmea culmilor.. insa cel mai important pentru mine este sa-L onorez pe Dumnezeu, sa promovez puritatea si sa pastrez ce este mai bun din mine pentru el. Apare intrebarea: ,, Si ce faci daca El nu s-a pastrat pentru tine desi tu ai facut asa ceva? Se merita efortul? "Avand in vedere calea pe care o aleg cei mai multi dintre tineri, ar parea o adevarata ,,risipa" din partea mea sa ma pastrez, dar, avand credinta in Dumnezeu, incerc sa-mi alung toate temerile si sa cred in fiecare zi ca Dumnezeu se va ingriji sa aduca in viata mea o persoana care sa aiba valori asemanatoare. Si sincer, daca nu as avea incredere in purtarea de grija a lui Dumnezeu, nu as crede nici macar pentru o clipa ca voi gasi ceea ce caut. Cum voi stii ca Dumnezeu imi spune Da? Dumnezeu se poate face auzit prin multe feluri, dar ,,semnul" meu principal va fi ca voi avea pace cu privire la decizia pe care o iau.

,, Si nu ti-e frica de singuratate? " Oh, ba da .. si inca cum, dar prefer singuratatea daca aceasta este voia lui Dumnezeu pentru mine, decat intr-o relatie in care sa nu am parte de iubire, respect si apreciere pentru ceea ce sunt, asa cum sunt. Cred ca Dumnezeu, asa cum m-a creat, se ingrijeste de tot ce am nevoie. Si pana acum mi-a demonstrat ca orice decizie a luat in privinta mea a fost perfecta, desi, in unele cazuri am crezut sincer, ca Dumnezeu greseste. Cu rabdare si iubire, mi-a demonstrat ca greseam.
Unele tinere, din teama de a nu ramane singure si din teama de a fi luate in ras, se daruiesc cu tot ce sunt unor persoane egocentriste si cu niciun strop de iubire pentru ele. Se daruiesc in speranta ca vor gasi iubirea, dar nu stau sa gandeasca putin situatia inainte de a lua o decizie. Iar cand intampina situatii grele in relatia lor, isi spun, pe nedrept, ca nu merita mai mult. Daca esti cumva in situatia asta, iti spun ca meriti mai mult. Vei spune ca nu te cunosc ca sa pot afirma asa ceva, dar stiu ca Dumnezeu te cunoaste oricine ai fi si stiu ca Dumnezeu vrea ce este mai bun pentru fiecare dintre noi. Acel cineva trebuie sa ma vrea pe mine si doar pe mine, nu vreau sa fiu doar o optiune. La fel, nici tu nu trebuie sa fii doar o optiune!

Trebuie sa mentionez si partea dificila a unei astfel de decizii: vor fi momente de crunta lupta cu tine insuti .. nu va fi usor sa spui Nu pana va fi momentul sa spui Da unei relatii, dar te asigur ca se va merita. De unde stiu? Ei bine, toate familiile pe care le cunosc si care stiu ca au procedat asa, in prezent sunt fericite si, chiar daca au avut probleme dificile de rezolvat in viata, au ramas impreuna si mai mult s-au apropiat si mai mult unul de celalalt. Si de ce sa nu am o familie reusita cand pot sa o am? Da, trebuie multa indelunga rabdare, credinta si ascultare, dar se merita pe deplin. Va fi minunat, cand in ziua nuntii ii vei putea spune: ,, Da! Te-am asteptat pe tine si doar pe tine si a meritat fiecare secunda! " 

luni, 1 noiembrie 2010

Amish Grace

Am plans pe toata durata filmului. Nu va povestesc din film, se merita sa-l vizionati, merita tot timpul din lume.

Filmul il puteti vedea aici: http://www.megavideo.com/?v=IV22N1E5     sau aici:  http://watch-movies.ro/movie/amish_grace_%282010%29

sâmbătă, 30 octombrie 2010

Din zi in zi ne departam tot mai mult de Dumnezeu

Observ zi de zi ca am ajuns sa fim mult prea ocupati pentru Dumnezeu. Da, chiar si noi, cei care ne consideram crestini, copii ai lui Dumnezeu, chiar si noi facem asta. Cu siguranta ati observat si voi ce va spun acum si pentru cei care nu cred acest lucru, incercati sa meditati la cat timp, intr-o zi, ii acordam lui Dumnezeu si cat timp dam pentru alte lucruri. Da, este adevarat, avem multe lucruri ce trebuiesc rezolvate zi de zi si nu putem sa le lasam nefacute, dar tot avem timp pentru El daca vrem sa ne facem.
Realitatea dureroasa insa este ca nu ne facem timp sa-L cunoastem, sa-I aducem lauda pentru ce este El si sa-I multumim pentru binecuvantarile de fiecare clipa. El este Tatal nostru si are grija de noi mereu, fiind acelasi din vesnicie in vesnicie, dar noi nu-L mai tratam ca si Tata si nu-L iubim, pentru ca iubirea se demonstreaza prin ascultare.

Abuzam de indurarea si mila Lui, abuzam de rabdarea Lui, uitand ca ceea ce a dorit Dumnezeu din vesnicie, a fost sa aiba o relatie personala cu omul. Ne multumim cu 15-30 de min pe zi in care citim din Biblie pe fuga si ne rugam, ,,pentru ca ne asteapta cutare si cutare lucru ce trebuie rezolvat". Am uitat ca noi nu traim vesnic in trupul si pe Pamantul acesta si ca de fapt suntem doar pelerini aici. Am uitat ca esenta vietii este Dumnezeu si ca suntem aici ca sa ne apropiem mai mult de El si sa facem voia Lui. Am uitat ca fiecare secunda in plus de viata, este inca o sansa din partea lui Dumnezeu sa traim pentru El si sa le aratam si celorlati calea. Am uitat .. Asa cum spunea un vers al unui cantec de Casting Crowns: ,, There's no life without you .. " si exact asa si este, nu exista viata fara El.

Duminica Ii cantam: Vrem sa facem voia Ta, Te iubim, oh Doamne, Te onoram cu viata noastra .. si in timpul saptamanii uitam ce I-am promis. Au fost doar buzele care au cantat si inima si mintea noastru au fost undeva departe .. Dumnezeu nu primeste o astfel de lauda. Da, este indurator, da, ne iubeste, dar nu ne-am gandit niciodata ca Dumnezeu mai mult ca orice doreste ascultare si credinta? Privesc la mine, privesc in biserica si realizez ca din ce in ce ne departam de Dumnezeu, in loc sa ne apropiem de El. Nu ne gasim desfatarea in El si nu-L cautam cu toata inima noastra, pentru ca daca am face asta, viata noastra ar fi cu totul alta si oamenii s-ar mai intoarce la Dumnezeu.

Observ razboiul spiritual in care suntem implicati ( si de care se pare ca uitam adesea ) si vad cum satan ma ataca zilnic in punctele mele slabe, in care a devenit deja expert. Si observ ca luptele pe care le pierd, le pierd pentru ca sunt deconectata de Sursa, pentru ca in Dumnezeu il pot invinge oricand pe satan, dar numai in Dumnezeu. Constienta fiind de razboiul acesta, am vrut sa va aduc si voua aminte de el. Abandonati tot ce va desparte de Dumnezeu si cautati sa faceti din El desfatarea voastra, dar nu doar in vorba, ci in viata de zi cu zi. Am sa inchei cu ce a spus si Eric Ludy: ,,Caile Domnului nu sunt lipsite de dificultati, dar sunt lipsite de regrete."

luni, 25 octombrie 2010

Incredinteaza-ti viitorul necunoscut in mainile Celui ce cunoaste totul!

Sunt  momente in viata cand simti ca nu mai poti lupta, ca nu mai ai nicio putere pentru a merge mai departe. Simti ca obstacolele din fata ta sunt prea mari si prea dificil de depasit. Mai mult, mai vine si cineva care confirma ceea ce tu crezi deja: ca nu esti suficient de pregatit sa treci biruitor peste ceea ce te asteapta. Si daca inainte mai aveai o farama de speranta, acum ti-a spulberat-o cu totul. Mai mult, iti amintesti de momentele in care ai lucrat curat inaintea lui Dumnezeu si totusi te-ai ales cu un esec. Incepi sa te intrebi cu ce ai gresit sau ce are Dumnezeu in plan mai exact .. Si totusi uiti un lucru: Domnul este un Dumnezeu credincios si cinsteste pe cei ce se tem de El.

Da, satan iti aduce aminte de acel esec, dar tu de fapt nu stii ce are Dumnezeu de gand sa faca. Nu poti vedea in viitor. Teama te impresoara din toate partile, dar ea poate fi alungata prin credinta in Dumnezeu. N-am sa te mint: lupta nu va fi una usoara, dar, avand o incredere neclintita in Dumnezeu, poti iesi biruitor si din cea mai inversunata lupta. Nu uita un lucru foarte important: lauda-L pe Dumnezeu mai ales in timpul furtunii si nu doar dupa ce ai iesit din ea. Pentru ca El lucreaza pentru tine, chiar si cand ar parea ca nu o face. Increde-te in El, cu tot ce esti tu, pentru ca ,, cel ce se indoieste nu trebuie sa se astepte sa primeasca ceva .. "
Incredinteaza-ti viitorul necunoscut si aparent sumbru, in mainile Celui ce cunoaste totul!

vineri, 22 octombrie 2010

Calea ingusta a nasterii din nou - Paul Washer

"TRUE THINGS" - JJ Heller"TRUE THINGS" - JJ Heller

I’m not the clothes I’m wearing
I’m not a photograph
I’m not the car I drive
I’m not the money I make
I’m not the things I lack
I’m not the songs that I write
I am … who I am
I am who I am
There are true things inside of me
I have been afraid to see
I believe, help my unbelief
Would you say again what you said to me
I am loved and I am free
I believe, help my unbelief
I’m not the house I live in
I’m not the man I love
I’m not the mistakes that I carry
I’m not the food that I don’t eat
I’m not what I’m above
I’m not my scars and my history
There are true things inside of me
I have been afraid to see
I believe, help my unbelief
Would you say again what you said to me
I am loved and I am free
I believe, help my unbelief
To your love I’m waking up
In your love I’m waking up

luni, 18 octombrie 2010

Dumnezeu e mai fascinant decat un diamant!" Singura fiinta fara limite din Univers este Dumnezeu. El cu dreptatea Lui, mantuirea Lui, iubirea Lui, credinciosia Lui, intelepciunea Lui.. Iar cand ajungi sa vezi un pic din acest Dumnezeu incepi sa-L vestesti. Vesteste azi fata pe care I-ai cunoscut-o, poate cea a dragostei. Invata sa vestesti maine cealalta fata pe care o vei descoperi, poate a abilitatilor Sale de Salvator, iar apoi celelalte fatete… E mai fascinant decat un diamant! " ( Daniela )

vineri, 15 octombrie 2010

Ultima secunda a vietii tale poate fi chiar urmatoarea ..

Daca ieri, 14 octombrie 2010, ora 22:10 si 47 de secunde, Dumnezeu ar fi spus ,, Stop! " inimii tale, unde ai fi fost in acest moment? Nu, nu vreau sa te sperii, vreau doar sa meditam putin la ce m-am gandit.
Daca poti citi acum aceste randuri, inseamna ca Dumnezeu ti-a mai dat o sansa. Dar, daca sansele tale s-ar fi terminat azi-noapte la 22:10 si 47 de secunde, tu ai fi fost cu Domnul sau in chinul vesnic? Sau daca la acea ora Isus Hristos Si-ar fi rapit biserica, ai fi fost si tu pe norii cerului impreuna cu ceilalti credinciosi? Sau ai fi ramas pe Pamant, dormind linistit in patul tau, nestiind ce tocmai ai ratat?

Azi noapte stateam si ma gandeam la aceste lucruri. Daca Dumnezeu m-ar lua in secunda asta, chiar in secunda asta, unde as fi? Nu ma indoiesc de locul in care ajung, dar vreau sa ma cercetez mereu, pentru ca se poate intampla sa devin ,,caldicica" si nu as vrea sa fiu fara El in eternitate.
Lucreaza la omul interior care este vesnic si mai putin la cel exterior care se trece cu fiecare secunda ..
Gandeste-te: esti pregatit? Daca nu, ai mare grija, te agati de o ata foarte subtire si nu stii daca urmatoarea secunda mai e si secunda ta ..

miercuri, 13 octombrie 2010

I will carry you!


There were photographs I wanted to take
Things I wanted to show you
Sing sweet lullabies, wipe your teary eyes
Who could love you like this? People say that I am brave but I'm not
Truth is I'm barely hanging on
But there's a greater story
Written long before me
Because He loves you like this


So I will carry you
While your heart beats here

Long beyond the empty cradle
Through the coming years
I will carry you
All my life
And I will praise the One Who's chosen me
To carry you

Such a short time
Such a long road
All this madness

But I know
That the silence
Has brought me to His voice

And He says

I've shown her photographs of time beginning
Walked her through the parted seas
Angel lullabies, no more teary eyes
Who could love her like this?

I will carry you
While your heart beats here

Long beyond the empty cradle
Through the coming years
I will carry you
All your life
And I will praise the One Who's chosen Me
To carry you

duminică, 10 octombrie 2010

Familia lui Dumnezeu


How deep is the Father's love for us .. Se ingrijeste de noi intr-un mod atat de minunat! Ne-a scos din Imparatia Intunericului platind scump pentru noi cu Insusi sangele Lui, ne-a regenerat si ne ajuta in pelerinajul nostru spre Cer. Nu ne lasa singuri nici macar o clipa si ne iubeste cu o dragoste cu o dragoste pe care nu o putem intelege. Nu renunta la noi, chiar daca noi uneori renuntam la El. Atunci cand cadem, nu ne lasa acolo, plecand scarbit de a nu stiu cata greseala, ci ne ridica si ne pune piciorul pe stanca. Mai mult, a facut din noi, cei care credem in El, o familie, o familie adevarata.
Sunt momente cand obosim, cand ne simtim la pamant si ce mult conteaza cand cineva iti spune: ,, Sa stii ca ma rog pentru tine .. " Nu pot decat sa-i multumesc lui Dumnezeu pentru familia pe care mi-a dat-o, atat cea de sange, cat si cea formata din copiii Sai. Ambele sunt mari binecuvantari pentru mine si ma simt bogata cand ma gandesc la ele. Multumesc lui Dumnezeu ca a facut din noi, copiii Sai, o familie!

vineri, 8 octombrie 2010

Top 10 - Carti citite


Si pentru ca tot am facut un top in ce priveste muzica, nu puteam sa nu fac un Top 10 al cartilor citite pana acum. Acesta a fost cel mai greu de facut, dar iata ce a iesit:

1. Nu am destula credinta ca sa fiu ateu de Norman Geisler si Frank Turek
2. Rugaciunea de Philip Yancey
3. Cand povestea de dragoste ti-o scrie Dumnezeu de Eric si Leslie Ludy
4. Cand visele se implinesc de Eric si Leslie Ludy
5. Rascumparata prin iubire de Francine Rivers
6. Genoveva de Margorie Buckingham
7. Dragoste si Respect de Emerson Eggerichs
8. Ancora Sperantei de Romaine Stauffer
9. Pasi spre Cer de Elisabeth Prentiss
10. Infrunta-ti uriasii de Max Lucado

Intrucat citesc foarte mult si sunt interesata de carti bune, am sa lansez aceasta provocare si prietenilor mei din blogosfera. Cu siguranta am sa descopar carti interesante..

Top 10 Personal


Azi ma gandeam ca imi plac foarte multe melodii crestine si am fost curioasa sa vad cum arata un Top Meridian Personal si un Top Ro Personal. Asa ca m-am gandit putin si iata ce a iesit:


Top Meridian Personal:
1. Casting Crowns - East to West
2. Fernando Ortega - Give me Jesus
3. JJ. Keller - What love really means
4. David Phelps - Your Love
5. Chris Tomlin - Indescribable
6. Marcela Gandara - El mismo cielo
7. Jaeson Ma - Love
8. Kerrie Roberts - No matter what
9. Warren Barfield - Love is not a fight
10. Petra - Love

Top Ro Personal
1. Argument - Calauzire
2. Argument - Privind la Tine
3. Argument - Rugaciune
4. Argument - In mana Ta
5. Fratii Alexa - Pasiune pentru Tine
6. Sunny Tranca - Alaturi de mine e Dumnezeu
7. Vitamina C - Dumnezeu minunat
8. Catre Cer - In bratul Tau
9. Continental - Doar Tu ma cunosti
10. Catalin si Ramona Lup - Tu ma ridici

M-am gandit sa lansez aceasta provocare si prietenilor mei din blogosfera si cu aceasta ocazie poate mai descopar si alte melodii care sa fie o binecuvantare pentru mine si ceilalti...

luni, 4 octombrie 2010

Focuri de artificii

Dintotdeauna mi-au placut focurile de artificii si ieri am avut parte de cateva, foarte frumoase, chiar in orasul meu. In timp ce le priveam mi-a venit un gand: oare cum va fi cand totul se va sfarsi aici, pe pamant, iar in cer vom fi intampinati de Domnul?
Privind la acele artificii incercam sa-mi imaginez cat de cat sarbatoarea cu care vom fi intampinati acolo. Mi-l imaginam pe Dumnezeu inconjurat de artificii si ingeri, zambind si spunandu-ne: " Bine ati venit acasa! Asteptam de mult clipa aceasta si, iata, ca acum sunteti aici. A sosit momentul sa ne bucuram o vesnicie unii de ceilalti. "

Bineinteles ca in cer va fi cu mult peste imaginatia noastra, dar privind aceste artificii nu m-am putut abtine sa nu ma gandesc la cer, la momentul intalnirii cu Domnul. Atunci tot ce am indurat aici va fi dat uitarii si bucuria deplina va lua locul suferintei..
Ma asteapta un an extrem de dificil si stiu ca vor fi multe clipe in care o sa-mi doresc sa fiu Acasa, cu Domnul, sa uit de tot .. dar bucuria va fi cu atat mai mare cu cat aici va fi mai greu .. Si va veni si clipa aceea cand voi spune: " Ah, Tata, ce mult mi-am dorit sa te intalnesc. Acum sunt aici cu Tine si nimic nu ne mai poate desparti. "

miercuri, 29 septembrie 2010

Alegerea pentru viata de familie

Visul Familiei de Viorel Iuga

Catave idei utile:

Viata de familie depinde de modul in care cei doi stiu sa priveasca trecutul, sa traiasca prezentul si sa-si planifice viitorul.
Un criteriu clar este acela ca cel ales trebuie sa impartaseasca credinta celui ce alege.
Pana cand cineva nu poate spune: ,, Sunt absolut convins(a) ca acesta este partenerul hotarat de Dumnezeu pentru mine" , el/ea poate sa se gandeasca la familie, sa se roage pentru ea, sa se pregateasca, sa o doreasca, dar niciodata sa o inceapa.
Dumnezeu a creat intai conditiile si apoi familia.

Este foarte normal ca cel ce a primit un raspuns clar din partea lui Dumnezeu, sa-i marturiseasca celuilalt sau, cel putin, sa-i propuna celuilalt sa ceara si el un raspuns din partea lui Dumnezeu in ce priveste casatoria lor.
Cand partenerul pe care te gandesti sa-l alegi prezinta siguranta intemeierii unei familii biblice, acesta poate fi un semn ca aici este hotararea lui Dumnezeu.
Cand cunoasterea este reala si cand vedem ca partenerul pe care vrem sa-l alegem ne completeaza ( si invers ), acesta poate fi un semn de a merge inainte in hotararea ce vrem sa o luam. Daca dupa ce il cunoastem pe celalalt, ne dam seama ca ii putem fi si ne poate fi de ajutor, aceasta constinetizare poate fi un semn ca Dumnezeu ne-a hotarat unul pentru celalalt.

Stiind ce este viata de familie si cum o doreste Dumnezeu, trebuie sa ne intrebam foarte serios cat dintre acestea credem ca le putem realiza alaturi de celalalt. Raspunsul la aceasta intrebare cantareste foarte mult in luarea deciziei noastre.

Va urma ..

sâmbătă, 25 septembrie 2010

Cea mai tare tabara 2010 - Plopu - loc. 2

De curand am aflat ca am luat locul 2 la un concurs intitulat ,, Cea mai tare tabara 2010 ". Pentru acest concurs eu am prezentat tabara draga inimii mele, Tabara Plopu. Mai jos am postat si ce le-am trimis pentru concurs.

Dacă vrei să mergi într-un loc în care să creşti spiritual, să ai părtăşie cu Dumnezeu şi cu fraţii, în care să ai şi timp de relaxare (total detaşat de agitaţia de acasă, întrucât ne-a binecuvântat Dumnezeu cu o zonă fără semnal de telefon şi internet ), atunci Tabăra Plopu este locul potrivit! Tabăra Plopu este singurul loc în care timpul nu trece repede, deşi este petrecut într-un mod extrem de plăcut. Şi asta pentru că este o tabără foarte bine organizată şi în care ai parte de multe activităţi: studiu biblic axat pe tema taberei, volei, fotbal, atelierele foto şi de creaţie, orientare turistică, concursuri şi multe altele.

Tabăra Plopu a luat fiinţă în 1983, când, prin harul lui Dumnezeu, un grup de tineri, au ales să organizeze pentru prima oară o tabără la Plopu, într-o perioadă când acest lucru era interzis. Tabăra Plopu este o tabără a tineretului, cu scopul declarat de a promova apropierea dintre tineri, apropiere posibilă prin trăirea virtuţii supreme: dragostea – agape (1 Ioan 4:8-12). Teritoriul acestei tabere este declarat ca zonă în care “în Numele lui Isus” se pleacă “orice genunchi” şi se proclamă “spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că ISUS HRISTOS ESTE DOMNUL!” (Filipeni 2:10-11).

Liderul taberei este Mitruţ Stiopu. Această tabară are loc în fiecare an, în mare parte în prima săptămână din august. Locaţia este în cătunul Plopu, la câţiva km de Armeniş ( Caransebeş ). În anul 2010, taxa a fost de 160 lei.

Prima dată am auzit de Tabăra Plopu pe site-ul www.torentcrestin.net în anul 2008. Am văzut că mulţi erau foarte entuziasmaţi de ea şi mi-am dorit să merg să văd despre ce este vorba. Când în sfârşit am ajuns ( în 2009 la Plopu 25 ), aşteptările mele au fost cu mult întrecute, şi am realizat că nu degeaba Plopu este numit şi ,, locul unde Dumnezeu te atinge”. Chiar a fost şi este locul în care l-am simţit pe Dumnezeu mai aproape ca oricând.

Multe lucruri m-au impresionat acolo. Primul lucru care a ieşit in evidenţă a fost unitatea în diversitate : erau prezenţi oameni din diferite ţări, de diverse confesiuni şi vârste. Totul era într-o deplină armonie, eram Biserica lui Hristos şi accentul era pus pe lucrurile care ne uneau. Părtăşia dintre noi a fost extraordinară şi ne-am bucurat mult să fim împreună! S-au legat prietenii strânse între noi!

De la Plopu 26 am revenit acasă cu multe amintiri preţioase, adânc păstrate în inima mea. Revederea cu prietenii dragi de care mi-era dor, părtăşia de la focul de tabără din fiecare noapte, conversaţiile purtate când slujeam împreună cu departamentul la bucătărie, liniştea dimineţilor de la Plopu când mulţi încă dormeau, cerul înstelat şi prezenţa lui Dumnezeu, toate acestea sunt amintiri preţioase ce nu dispar. Iar devoţionalele de dimineaţă sunt ceva ce mulţi nu pot uita şi unii chiar au cerut să le aibă şi acasă pe calculator.

Ziua de joi este una deosebita de celelalte, prin faptul că atenţia ne este cu totul îndreptată spre Dumnezeu. Este noaptea în care are loc un moment special, când participăm la Cina Domnului. Este ceva deosebit să vezi atâţia oameni diferiţi, în unitate cu Dumnezeu şi unii cu ceilalţi.

În Tabăra Plopu am învăţat, în primul rând, să iubesc Biserica lui Hristos. Am învăţat să-mi elimin prejudecăţi şi să caut să slujesc. Am învăţat că este mai de folos să zideşti decât să dărâmi.

Am observat ce impact puternic are această tabără în viaţa mea şi a celor care au mers acolo. Am văzut cum transformă Dumnezeu inimi. Atât în acest an, cât şi în 2009, când am ajuns acasă, mă simţeam ca după o întâlnire cu Dumnezeu pe munte. În ambele ediţii ale taberei am încheiat legăminte cu Dumnezeu, pe care le şi ţin, realizând foarte clar cu cine am intrat în legământ, cu Dumnezeu Atotputernic şi Sfânt. Este o tabără în care Dumnezeu îmi atinge inima într-un mod deosebit.

Oricât aş încerca totuşi, nu pot să descriu această tabără în câteva fraze căci sunt prea multe lucruri de spus. Încă nu am vorbit despre: imnul, tema şi altarul taberei, despre detaşamente, despre atelierele foto şi de creaţie, despre Festivalul Asaf care are loc tot în cadrul taberei şi de multe alte lucruri ce le-am trăit în această tabără. De aceea, vă invit să veniţi şi să descoperiţi mai în detaliu ce înseamnă Tabăra Plopu. Eu, una, mi-am propus că, dacă Dumnezeu îngăduie, să nu ratez nici-o ediţie a taberei!

Cătălina


Castigatorii au fost anuntati pe 12 septembrie pe site-ul Stiri crestine:

Locul 1 – Tudor Lucian din Cluj Napoca (46 puncte) –Tabăra Bisericii „Betel” din Cluj la Sălciua
Locul 2 -Toma  Cătălina din Prahova (43 puncte) - Tabăra „Plopu 2010”
Locul 3 - Stoica Timotei (41 puncte) - Tabăra „Imago Dei” la Porumbacu de Sus, judeţul Sibiu

joi, 2 septembrie 2010

miercuri, 1 septembrie 2010

Adevaratul credincios

" Un adevărat credincios este o ciudăţenie. El are o dragoste supremă pentru Cineva pe care niciodată nu l-a văzut; îi vorbeşte cu familiaritate, zi de zi, Unuia pe care nu-l poate vedea; el se aşteaptă să meargă în ceruri pe baza meritelor Altcuiva; se goleşte singur de sine pentru a fi umplut de Altcineva; recunoaşte că a greşit pentru a putea fi socotit drept; se coboară pentru a fi ridicat; este cel mai puternic atunci când este cel mai slab; este cel mai bogat când este cel mai sărac, cel mai fericit când îi merge cel mai rău. El moare pentru a putea trăi; pierde pentru a putea câştiga; dăruieşte altora pentru a păstra pentru el. Vede nevăzutul; aude neauzitul şi cunoaşte necunoscutul. "
A.W.Tozer

marți, 31 august 2010

Viziune asupra familiei ..

Recent, o buna prietena, Charys, a postat ceva deosebit si pentru ca mi-a placut mult, i-am cerut permisiunea sa o postez si eu intr-o postare relativ modificata. Am ales o imagine a familiei Graham pentru ca este o familie aproape de sufletul meu, o familie pe care o admir si o am ca model. Iar versurile de mai jos apartin postarii prietenei mele, versuri care se potrivesc mult si cu modul in care privesc eu casnicia..


M-am casatorit cu un barbat pe care-l respect.

Nu trebuie sa ma plec inaintea lui.
M-am casatorit cu un barbat pe care-l ador si admir,
Nu am nevoie de o lista cu titlul
” Cum sa-i satisfac orgoliul ” sau
” Nevoia barbatului de a fi admirat ”...

Dragoste, supunere, loialitate, incredere -
Toate sunt in interiorul meu;
Ele imi determina actiunile
Reducerea la reguli mi-ar distruge dorinta de a le implini...

Am hotarat sa-l slujesc
Si sa ma bucur de el...

Am hotarat sa traim impreuna,
Sa crestem impreuna,
Sa iubim mai mult impreuna,
Chiar si atunci cand ne doare
Si avem conflicte...

Am hotarat sa ne cunoastem unul pe altul,
Ca doi oameni reali,
Ca doua personalitati individuale,
Unici, cum altii nu sunt...

Casnicia noastra este hotararea de a ne iubi,
De a fi impreuna,
De a ne cunoaste si de a ne intelege,
De a ne darui pe noi insine
De a ne impartasi scopurile,
Preocuparile,
Dorintele,
Nevoile...

Hotararea noastra a dus la fapte.
Dragostea ne determina comportamentul
Si viata impreuna...
Si, deoarece nu putem indeplini toate obligatiile
Si tot ceea ce ne cere dragostea,
Suntem obligati sa credem in iertare...
... si in har ...

Mare Dumnezeu am!

Mare Dumnezeu am! M-am rugat sa-mi pot da restanta inainte sa plec intr-o mini vacanta deja programata si Domnul a facut in asta fel sa o pot da. Initial nu am citit bine tabelul, dar azi, Domnul a ingaduit sa aflu, ca pot da restanta in ziua plecarii mele. Asa ca voi da examenul si apoi voi pleca spre avion. Ce minunat Dumnezeu am!
Binecuvantat sa fie El!

luni, 30 august 2010

Bunatatea Domnului meu intrece orice imaginatie ..


Ieri, la biserica, un tanar a spus ceva ce mi-a patruns adanc in suflet si am sa incerc sa parafrazez: Bunatatea lui Dumnezeu pentru noi este nemarginita; sa ne gandim la multitudinea de culori ce o descoperim in creatie sau la papilele gustative, care ne ajuta sa simtim diverse gusturi atunci cand mancam, sau parfumurile care ne imbie prin diverse arome. Dumnezeu ar fi putut crea o lume cat mai simpla, care sa nu ne incante simturile si noi nu am fi facut diferenta, dar El, in bunatatea Lui, a creat totul astfel incat sa ne putem bucura de viata din belsug.

Nu avem noi un Dumnezeu extraordinar, care doreste sa ne vada fericiti? Atunci de ce suntem asa posaci si trecem prin viata cu capul mereu plecat..? Filipeni 4:4 Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăş zic: Bucuraţi-vă! Cand ne dorim ceva si Dumnezeu nu ne da acel ceva ne intristam si credem ca Dumnezeu ne retine de la ceva bun, dar Dumnezeu refuza sa neimplineasca dorinta, pentru a ne da altceva mai bun. Dumnezeu nu ia nimic din mana copiiilor Sai, decat pentru a le da ceva mult mai bun in schimb. Asa ca sa ne incredem in Domnul si in bunatatea Lui nemarginita, caci El stie cel mai bine de ce avem nevoie si ni le va da la timpul Lui. Binecuvantat sa fie Numele Sau!

sâmbătă, 28 august 2010

No matter whatI’m running back to your promises one more time,
Lord that’s all I can hold on to,
I gotta say this has taken me by surprise,
but nothing surprises you.
Before a heartache can ever touch my life,
it has to go through Your hands,
and even though I keep asking why, I keep asking why,

No matter what, I’m gonna love You,
no matter what I’m gonna need You,
I know You can find a way to keep me from the pain but if not,
I’ll trust you, no matter what, no matter what.

When I’m stuck and there’s nothing else by myself, 
I’m just sitting in silence, there’s no way I can make it without Your help,
I wont even try it. I know You have Your reasons for everything, 
so I will keep believing, whatever I might be feeling, 
God you are my hope, and you will be my strength,

No matter what, I’m gonna love You, 
no matter what I’m gonna need You,
I know You can find a way to keep me from the pain but if not,
I’ll trust you, no matter what, no matter what.

Anything I don’t have You can give it to me, 
but it’s ok if You don’t, I’m not here for those things,
the touch of Your love is enough on its own,
no matter what I still love You and I’m gona need You

No matter what I’m gonna love you, 
no matter what I’m gonna need you,
I know You can find a way to keep me from the pain but if not ,
I’ll trust You, no matter what, no matter what.
I know You can find a way to keep me from the pain,
but if not, I’ll trust you, no matter what no matter what no matter no matter what.

Tanjind dupa Dumnezeu


Zilele acestea am tot meditat la viata mea .. in cei 5 ani de cand m-am intors la Dumnezeu am avut parte de tot felul de experiente cu El, insa niciodata nu mi-am dorit atat de mult sa umblu cu Dumnezeu, sa mergem pas la pas, sa-L cunosc mai profund, sa vorbim mai mult .. a fost pentru mine Tata, Domn, Prieten, dar niciodata Iubirea vietii mele. Poate unii va intrebati cum poate fi Dumnezeu iubirea vietii cuiva .. Ei bine, El este Dragostea si El stie cel mai bine ce inseamna a iubi. Numai Dumnezeu poate implini in totalitate inima omului pentru ca El este cel care a creat-o. Iar inima mea tanjeste dupa inima Lui ..

" Don’t put your hope into things that change: relationships, money, talents, beauty, even health. Set your sights on the one thing that can never change: trust in your heavenly Father." Max Lucado
 Asa cum si Max Lucado spunea: nu-ti pune speranta in lucruri instabile, ci in Dumnezeu care vesnic este acelasi. Asta vreau si eu sa fac: Dumnezeu sa fie totul pentru mine si asta sa dovedesc nu prin vorbe, ci prin viata mea.

Vreau sa merg pas la pas cu El si, traind, sa fac doar voia Lui. Dumnezeu are planuri bune pentru mine, are planuri bune si pentru tine. Totul e sa accepti ce vrea El pentru tine, dar este decizia ta, pentru ca esti un om liber. Iar pentru restul lucrurilor nu vreau sa-mi fac griji, Dumnezeu se va ingriji de toate la timpul Lui.

Si cand Domnul ma va chema Acasa, vreau sa se poata spune despre mine: ,, Cata ( Alice ) a umblat cu Dumnezeu si acum El a luat-o Acasa sa umble si acolo cu El .. "

luni, 16 august 2010

...

Poti sa-mi iei tot, dar da-mi pe Isus!

Multumesc, Doamne, pentru ea!


Peste 5 zile bunica mea, una din cele mai importante persoane cu care m-a binecuvantat Dumnezeu, prin harul lui Lui,  va implini varsta de 70 de ani.
Dumnezeu este atat de bun cu mine si m-a binecuvantat in mod deosebit cand a ingaduit ca bunica mea sa faca parte din viata mea. N-am meritat si nici nu voi putea vreodata sa merit a sta in casa cu o astfel de persoana. Probabil va ganditi ca este normal sa o laud: e bunica mea si, pe deasupra, e si ziua ei, dar ce spun eu acum nu sunt doar cuvinte.

Pot sa incep prin a spune ca Dumnezeu m-a condus catre El prin ea, nu numai prin faptul ca m-a dus la adunare cam de pe la varsta de 1 an, dar si prin marturia vietii ei. Este o persoana care mi-a aratat in mod practic ce inseamna iubirea: de cate ori citesc pasajul din 1 Corinteni 13 ma duc cu gandul catre ea. Ma gandesc mai ales la perioada adolescentei si la ce copil dificil am fost si, totusi, niciodata nu a renuntat la mine, nu a renuntat la a manifesta iubire. Comportamentul ei ma face sa realizez mai mult cum este Dumnezeu, pentru ca daca un om poate iubi in acest fel, imaginati-va cat de mult ne iubeste Dumnezeu!

Da, da .. este om si are si defecte, dar acestea sunt minore in comparatie cu ale mele. Da, avem si perioade mai dificile, nu este totul roz mereu, dar asta este pentru ca satan uraste armonia si dragostea intr-o familie si ataca mult mai inversunat. Insa omul prin care Dumnezeu a lucrat cel mai mult in viata mea este ea. Desi, de multe ori, i-am pricinuit intristari, tot a avut rabdare cu mine. Nu stiu ce m-as face fata ea si sincer spun ca momentan nu imi pot imagina cum ar fi viata mea, fara ca ea sa fie prezenta acolo. Avand in vedere ca are o varsta nu pot stii niciodata cand o va chema Tata acasa, m-am tot gandit si la acest aspect, insa nu ma voi ingrijora pentru ca stiu ca Dumnezeu este deja acolo si ma va pregati.

Tot ce pot sa fac acum este sa-I multumesc lui Dumnezeu pentru asa o binecuvantare si pentru ca mi-a daruit-o. Ma rog sa pot invata de la ea tot ce vrea El sa invat si sa o pretuiesc in orice moment, atat timp cat o mai am langa mine. Cu ocazia asta, va indemna sa ii pretuiti pe cei dragi, dificili sau mai putin dificili, pentru ca nu se stie cat ii mai aveti cu voi si sa nu regretati mai tarziu. Domnul sa fie laudat pentru tot ce ingaduie in viata noastra, caci El stie ce e mai bine pentru noi!

La multi ani, Buni!

Ai primit o scrisoare de dragoste ..

Poate ca tu nu Ma cunosti, dar Eu stiu totul despre tine. Psalmul 139:1
Stiu cand stai jos si cand te ridici. Psalmul 139:2
Si cunosc toate caile tale. Psalmul 139:3
Iti cunosc pana si numarul firelor de par. Matei 10:29-31
Ai fost creat dupa chipul Meu. Genesa 1:27
In mine ai viata, miscarea si fiinta. Tu esti al Meu. Fapte 17:27-28
Inainte sa te fi intocmit in pantecele mamei tale, te cunosteam. Ieremia 1:4-5
Te-am ales mai inainte de intemeierea lumii. Efeseni 1:11-12
Nu esti rodul unei greseli, caci toate zilele tale au fost scrise in cartea Mea. Psalmul 139:15-16
Eu am hotarat chiar ziua nasterii tale si locul unde vei trai. Fapte 17:26
Esti o faptura asa de minunata... Psalmul 139:14
Eu te-am tesut in pantecele mamei tale. Psalmul 139:13
Si te-am sprijinit in ziua nasterii tale. Psalmul 71:16
Am fost inteles gresit de cei care nu Ma cunosc. Ioan 8:41-44
Dar nu sunt nepasator, nici suparat, ci sunt dragostea desavarsita. 1 Ioan 4:16
Si dorinta Mea e sa revars aceasta iubire asupra ta; doar pentru faptul ca esti copilul Meu, iar Eu, Tatal tau. 1 Ioan 3:1
Eu iti daruiesc mai mult decat ti-ar putea oferi vreodata tatal tau pamantesc. Matei 7:11
Pentru ca Eu sunt cel mai bun Tata. Matei 5:48
Orice lucru bun care il primesti vine din mana Mea. Iacov 1:17
Pentru ca Eu sunt Cel ce-ti poarta de grija in toate nevoile Tale. Matei 6:31-33
Dintotdeauna am gandit pentru tine un viitor plin de speranta. Ieremia 29:11
Pentru ca te iubesc cu o dragoste vesnica. Ieremia 31:3
Si sunt plin de bucurie de dragul tau. Tefania 3:17
Nu voi inceta niciodata sa iti fac bine. Ieremia 32:40
Caci tu esti comoara Mea nepretuita. Exod 19:5
Eu doresc din toata inima Mea si din tot sufletul Meu sa-ti fac bine. Ieremia 32:41
Si vreau sa-ti arat lucruri mari si minunate. Ieremia 33:3
Daca Ma vei cauta cu toata inima, Ma vei gasi. Deuteronom 4:29
Desfatarea ta sa fie in Mine si Eu iti voi da tot ce-ti doreste inima. Psalmul 37:4
Pentru ca Eu dau si vointa, si infaptuirea. Filipeni 2:13
Pot face pentru tine nespus mai mult decat ceri sau gandesti. Efeseni 3:20-21
Pentru ca Eu sunt cel care te intareste. 2 Tesaloniceni 2:16-17
Dar si Tatal care te mangaie in toate necazurile tale. 2 Corinteni 1:3-4
Cand inima ti-e zdrobita sunt aproape de tine. Psalmul 34:18
Asa cum un pastor isi duce mieii pe brate, asa te-am adus Eu aproape de inima Mea. Isaia 40:11
Intr-o zi, Eu voi sterge orice lacrima din ochii tai si voi indeparta de la tine toata suferinta indurata pe acest pamant. Apocalipsa 21:3-4
Eu sunt Tatal tau si te iubesc la fel de mult cum L-am iubit pe Fiul Meu Isus. Ioan 17:23
Pentru ca in Isus ti-am descoperit dragostea Mea pentru tine. Ioan 17:26
El este intru totul asemenea Mie. Evrei 1:3
El a venit ca sa-ti arate ca Eu sunt de partea ta si nu sunt impotriva. Romani 8:31
Moartea Lui a fost dovada suprema a iubirii Mele pentru tine. 1 Ioan 4:10
Am dat tot ce-am avut mai scump ca sa-ti castig dragostea. Romani 8:31-32
Daca primesti darul Fiului Meu Isus, Ma primesti pe Mine. 1 Ioan 2:23
Si nimic nu te va mai desparti vreodata de dragostea Mea. Romani 8:38-39
Intoarce-te acasa si vei avea parte de cea mai mare sarbatoare pe care a vazut-o vreodata Cerul. Luca 15:7
Ti-am fost dintotdeauna Tata si iti voi ramane intotdeauna Tata. Efeseni 3:14-15
Intrebarea este: "Vrei si tu sa fi copilul Meu?" Ioan 1:12-13
Te astept... Luca 15:11-32

Autor necunoscut
Sursa: Resurse Crestine

O familie deosebita ..

Unul din cuplurile mele favorite este format din Billy and Ruth Graham si m-am bucurat sa dau de acest scurt video cu ei pe un fundal muzical superb cantat de Fernando Ortega. Atat el cat si ea au fost oameni deosebiti, oameni care l-au pus pe Dumnezeu mai presus de orice si Dumnezeu i-a adus impreuna. S-au iubit sincer unul pe celalalt pana cand moartea i-a despartit, pentru scurt timp, cand se vor reintalni Acasa. Familia care il are pe Isus in centrul vietii ei are oricand sanse de reusita!

duminică, 15 august 2010

Don't give up!


Intr-o zi am decis sa renunt .. sa renunt la slujba, la relatia mea, la spiritualitatea mea .. doream sa renunt la viata mea. Am mers in padure pentru a avea o ultima discutie cu Dumnezeu.
-         Doamne, am spus eu, poti sa-mi dai un motiv cu adevarat bun pentru care sa nu renunt?
Raspunsul Lui m-a uimit.
-         Priveste in jur, a spus El, observi feriga si bambusul?
-         Da, am raspuns.
-         Cand am plantat semintele de feriga si de bambus, am avut foarte bine grija de ele. Le-am dat lumina. Le-am dat apa. Feriga a crescut foarte rapid. Verdele ei luminos a acoperit platforma. Totusi nimic nu a iesit din seminta bambusului. Dar nu am renuntat la bambus. In anul al doilea feriga a crescut mai mare si mai bogata. Si, din nou, nimic nu a iesit din seminta bambusului. Dar nu am renuntat la bambus. In anul al treilea tot nimic nu a iesit din seminta bambusului. Dar nu as fi renunta la el. Aceeasi situatie si in al patrulea an. Apoi, in al cincilea an, un mic lastar a rasarit din pamant. Comparativ cu feriga, era in mod evident, mic si nesemnificativ. Dar cu exact 6 luni mai tarziu bambusul s-a ridicat aproximativ pana la inaltimea de 30 de m. Pe parcursul celor 5 ani radacinile bambusului s-au dezvoltat. Aceste radacini l-au facut puternic si i-a dat ce avea nevoie pentru a supravietui. Nu i-as da niciunei creatii d-ale Mele o incercare ce n-ar putea s-o rabde. Stiai tu, copilul meu, ca in tot acest timp cat tu te-ai luptat, de fapt ti-ai dezvoltat radacinile? Nu as fi renuntat la bambus .. nu voi renunta niciodata la tine. Nu te compara cu altii, a spus El, bambusul a avut un scop diferit fata de feriga. Si totusi amandoi fac padurea frumoasa. Va veni si timpul tau, mi-a spus Dumnezeu, vei creste inalt.
-         Cat de inalt ar trebui sa cresc?, am intrebat.
-         Cat de inalt a crescut bambusul?, m-a intrebat El in schimb.
-         Cat de inalt pot?, am intrebat eu.
-         Da, a spus. Da-Mi slava, crescand cat de inalt poti.

Am parasit padurea realizand ca Dumnezeu nu va renunta niciodata la mine. Si El nu va renunta niciodata la tine. Nu regreta nicio zi a vietii tale. Zilele bune iti aduc fericire, zilele rele iti dau experienta, amandoua sunt esentiale vietii.

Sursa: Author Unknown -- from E-Mail Ministry (emailministry@emailministry.org)
Traducerea: Toma Catalina Alexandra

Acest mesaj mi-a sosit printr-un email exact cand aveam mai mare nevoie de el. Dumnezeu a vrut ca eu sa citesc asta si sa nu renunt la lupta. Acelasi lucru doreste Dumnezeu si pentru tine. Suntem intr-un razboi spiritual si satan lupta cat de inversunat poate, dar noi il putem birui prin Isus Hristos si luptand in continuare.

Cata,

vineri, 13 august 2010

Alinare pentru inima - Dumnezeu este in control

...

Maybe God has a bigger plan than I had for myself ...


Seara de joi ..


De la Plopu 26 am revenit acasa cu multe amintiri pretioase, adanc pastrate in inima mea. Revederea cu prieteni dragi de care mi-era dor, partasia de la focul de tabara din fiecare noapte, conversatiile purtate cand slujeam impreuna cu departamentul la bucatarie, linistea diminetilor de la Plopu cand multi inca dormeau, cerul instelat si prezenta lui Dumnezeu, toatea acestea sunt amintiri pretioase ce nu dispar.

Insa ce nu pot uita este seara de joi, o seara in care l-am simtit pe Dumnezeu mai aproape ca oricand. O seara in care toti stateam inaintea Lui cu reverenta, cantand cantece si adorandu-L. Eram noi si Dumnezeu si toti eram una in El. Diferentele nu mai contau, desi eram din multe confesiuni, din multe zone ale tarii si chiar si din alte tari.
In acea seara, mi-am reamintit cat de mari sunt sfiintenia si frumusetea lui Dumnezeu. ,, Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sînt Dumnezeu " ( Ps. 46:10 )  Sorin Popa, prin poza de mai sus, a surprins foarte bine ce vreau sa spun. Mi-aduc aminte ca am facut un nou legamant cu Domnul meu, un legamant sa-mi tratez dusmanii, nu cum s-ar astepta ei, ci cu iubire, o iubire venita de Sus. Si, prin puterea Lui, imi voi tine legamantul.

Nu pot uita cum m-am simtit dupa acea seara, eram ca dupa o intalnire cu Dumnezeu pe munte ..

marți, 10 august 2010

Asteapta cu rabdare ..


" Dumnezeu le face pe toate la timpul Lui, in ritmul Lui. Ai incredere in Dumnezeu si asteapta cu rabdare raspunsul Lui. " Daniela

Thank you for healing meThe disease of my soul was spreading,
Eating me up on the inside,
Keeping my heart from your new life.
And I see now where I was headed
For there is no cure that can save us,
Outside of Your mercy Lord Jesus.

Yes, You stepped in with Your power to save,
Let forgiveness reign,
Worked a miracle within.

Thank you for healing me;
I was dying beneath my shame
But You brought me to life again, and I will sing:
Thank you for freeing me
I was dead to the truth of You,
But my healing was in Your wounds, and now I sing:
Thank you for healing me.

Though outwardly I may waste away,
On the inside I´ll be more alive every day.
As I walk through times of pain and grief
There´s a deeper truth inside of me...
You have placed Your life inside of me.

I´m alive, I´m alive.
I´m alive, I´m alive in You.
Thankyou for healing me.

duminică, 8 august 2010

Cateva ganduri din tabara Plopu 26

Azi m-am intors dintr-o tabara ce cu siguranta nu o voi uita prea curand. O tabara in care am simtit prezenta lui Dumnezeu foarte puternic, o tabara ce a fost ca o gura de aer proaspat din punct de vedere spiritual, psihic si fizic.
Probabil va intrebati de ce atata lauda pentru tabara Plopu .. ei bine, nu sunt doar vorbe: este un loc unde chiar am vazut cum se produce o anume schimbare spre bine in unele persoane.
Sunt atatea lucruri de povestit de la Plopu 26 insa am sa incerc sa povestesc esenta si asta pe parcurs.

Nu as putea sa uit vreodata diminetile si noptile de la Plopu. Dimineata ma trezeam pe un fundal muzical si apoi aveam un timp devotional binecuvantat. Incepeam o dimineata fara agitatie, fara ingrijorari, in natura si cu inima indreptata spre Dumnezeu. Ma bucuram de aerul racoros, de cerul senin si de soarele ce imi atingea cu blandete fata. Noaptea era cu adevarat frumoasa: la focul de tabara, priveam cerul instelat, asa cum nicaieri nu am vazut si discutam cu Dumnezeu. Intr-un astfel de context se aducea lauda, prin cantari, la adresa lui Dumnezeu pentru frumusetea Lui si pentru tot ce este El.

O zi la Plopu era traita asa cum imi doream: inceputa si incheiata cu EL si pe parcurul zilei bucurandu-ma de viata impreuna cu El. O zi la Plopu iti incarca bateriile. Astfel am realizat ca nu doar la Plopu vreau sa ma bucur de asa o zi, ci toata viata mea, zi dupa zi. Multe lectii am invatat acolo, lectii despre care o sa vorbesc si mai tarziu.

Va urma ..

miercuri, 28 iulie 2010

Mai sunt doar doua zile ..

Asa dupa cum stiti, Tabara Plopu 26 va incepe in data de 31 Iulie.
Ii multumim Domnului pentru ajutorul Lui de pana acum!
Ii multumim Domnului si pentru ajutorul si binecuvantarea Sa, in care credem, pentru timpul taberei.
Va multumim si voua, celor care ne-ati sprijinit in diferite feluri: rugaciune, financiar, idei...
Dorim sa va rugam sa fiti in continuare langa noi:
- unii puteti trece pe la tabara
- va rugam sa va rugati pentru organizatori, daca se poate chiar cu numele
Ii gasiti aici: http://www.facebook.com/?ref=logo#!/photo.php?pid=372662&id=100000488708559
- rugati-va pentru toti cei ce vor participa, pentru atingere spirituala, pentru motivare, pentru protectie
- spuneti si altora sa ne sustina
- daca aveti un blog puteti prelua informatii de aici:
http://mitrut.ro/
http://tabaraplopu.blogspot.com/
http://www.plopu.ro/

Cu multumire, in numele echipei de organizare,
Mitrut Stiopu

Fireproof

Am vazut mai demult acest film si chiar ma mir ca nu l-am recomandat pana acum aici. Cred ca multi dintre voi l-ai vazut deja, dar pentru cine nu l-a vazut inca, va spun ca este un fimp care dovedeste ca daca Dumnezeu este centrul vietii noastre, totul se schimba, chiar si o casnicie pe cale de disparitie.

Este un film deosebit si vi-l recomand cu caldura. Am sa pun si trailerul si prima parte din film cu subtitrare in engleza. Restul partilor le gasiti pe youtube in continuarea primei parti.

 Trailer-ul oficial:


Prima parte:


Vizionare placuta!